KISKANIZSA

Híres

dr. Fülöp György

Családi adatok

Név:            Dr. Fülöp György     
Születési helye:    Kiskanizsa
Születési ideje:    1894. július 9.
Anyja:            Vajda Katalin (1861—1929)
Apja:            Fülöp György (1858—1912)
Nővére:            Fülöp Katalin (1887—1968)
Testvéröccse:        Fülöp László (1896—1916)
Apai nagybátyja:    Fülöp András
Apai unokatestvére:    Fülöp Ferenc (1880—1920)
Apai unokaöccse:    Fülöp Ferenc (1920—1981)
Felesége:        Dr. Fülöp Györgyné, sz. Steril Margit (1894—1982)
Gyermekei:        Fülöp Klárika (1924—1937),dr. Fülöp András (1928—2008)
Menye:            Balogh Lívia, Mária (1934—)
Unokája:        Fülöp György (1956—2010)
Dédunokái:        Fülöp András, Fülöp Ádám, Fülöp György
Szülői háza:        Kiskanizsa, Jakabkuti u. 38.
Családi háza:        Kiskanizsa, Templom tér 11,
Ügyvédi irodája:    Kiskanizsa, Templom tér 11.
Lakása 1945 után:    Nagykanizsa, Király u. 6. (Somogyi Béla u. 6.)

Dr. Fülöp György életének fő állomásai évszámok és események tükrében

1901    Elemi iskola: Kisrác utca, Templomtér. 1905   Piarista Gimnázium, Nagykanizsa.
1911    A Kiskanizsaí Egyesült Futball Egylet (KEFE) megalakítása.
1912    Édesapja halála.
1914    Június 6-án érettségizik.
    Június 25-én Budapesten állást keres.
    Június végén a készülődő háború miatt hazautazik.
    Július 2S-án kitör az I. világháború.
    Szeptemberben besorozzák.
    Október 24-én bevonul katonának.
1916    László öccse hősi halált hal az orosz fronton.
1917    Az év végén jelentkezik, s felvételt nyer az egyetemre.
1918    Május 18-án kollokvál. Május 29-én ismét harctéri szolgálatra indul. Szeptemberben tovább folytatja egyetemi tanulmányait. December 31-én leszerel.
1921    Januárban doktorál. Április 26-án Budapestre utazik. Találkozik dr. Mező Ferenccel, aki támogatja, sőt átmenetileg lakhatást is biztosít a számára.
1921    Április 27-én felkeresi a számára már ismerős Nagyatádi Szabó Istvánt a Földművelődésügyi Minisztériumban, aki ajánlólevéllel küldi dr. Éber Antalhoz. Május 1-én elhelyezkedik a Magyar—Olasz Bankban.
1922    December 10-én feleségül veszi Stern Margitot, egy kiskanizsai kereskedő leányát.
1924    November 18-án megszületik Klárika nevű kisleánya.
1925    Letelik az ügyvédjelölti éve.
1926    Megszerzi ügyvédi oklevelét.
1926    Júniusban Kiskanizsa VI. választókerületében lesz képviselő.

Dr. Fülöp György közéleti tevékenysége Nagykanizsán és Kiskanizsán

„Minden népréteg ereje a közösség, fejlődé¬sének alapja pedig műveltségének mérve."
                                                                                                                   Dr. Fülöp György

1926    A VI. választókerületben Kiskanizsa képviselője lesz.
1926    Nagykanizsán az NTE titkáraként
    —a 60 éves jubileumi közgyűlésen köszöntőt mond;
    —elkészíti az új alapszabályt;
    —országos hírű atlétákat nevel;
    —női tornacsapatot hoz létre;
    —a katonaréti pálya felújítását elindítja és szervezi;
    —birkózó szakosztályt alapít, versenyeztet.
1926    A Polgári Olvasókör vezetőségi tagjává választják.Dr. Sabján Gyula polgármesterrel áttekintik Kiskanizsa problémáit. A Varasdi utca kikövezését indítja és intézi képviselőként
1926    Június 16-án a közgyűlésen interpellál a kiskanizsai köz- és dűlőutak járhatatlansága miatt.
1926    Július 17-én beadványt készít a volt kiskanizsai úrbéri birtokok visszaadásáért.
1926    Július 28-án kifogásolja, hogy a tűzoltófelszerelések hiányosságai miatt tűz esetén Kiskanizsa nehezen védhető meg.
1926    Augusztus 20-án felszólal az utak és terek hiányos kivilágítottsága miatt. Felhívja a figyelemét arra, hogy a vezetékek rossz minősége miatt a villanyáramot nem lehet a lakásokba bevezetni. Előterjesztést tesz Kiskanizsa hársfával és japánakáccal való fásítására.
1926    Novemberben elindítja a Polgári Olvasókör újjászervezését, és elkészíti az új alapszabályt. Tervrajzokat készíttet az épület bővítésére.
1926    Az évvégén ismételten felkeresi dr. Sabján Gyula polgármestert, és támogatását kéri a tervek megvalósításához, illetve a konkrét kivitelezéshez.
1926    December 31-én a közgyűlés központi választmányának tagja lesz.
1927    Pályázat útján, az ő személyes közbenjárására a Polgári Olva-sókör építendő székházához 20 000 pengőt kap a Földműve-lésügyi Minisztériumtól. Ugyancsak az ő képviselői javaslatára a város közgyűlése is megszavaz 18 000 pengőt.
1927    A Polgári Olvasókör székházának újjáépítését szervezi és el-lenőrzi.
1927     A magyar királyi belügyminiszter a benyújtott alapszabályt, amelynek címébe belevette a „kiskanizsai" nevet, 105.407/ 1927/V1I. értesítés ében jóváhagyta.
1927    A tagok kezességvállalásával megtörténik a kölcsönfelvétel a Nagykanizsai Takarékpénztártól. Újjászervezi a színjátszó csoportot.A Principális Lecsapoló Társulat vezetőségi tagjaként szorgalmazza a földek lecsapolását, rendbetételét.
1928    Az Ocskay brigadéros című színdarab előadásához Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével a Víszínház kosztümjeit, felszerelését, a jelmezeket és kellékeket kölcsönzi egy hónapra.A tagok anyagi hozzájárulásával történik a tonettszékek beszerzése Budapesten.
1928    November 11-én felavatják a Kiskanizsai Polgári Olvasókör székházát.
1929    Elindítja a kiskanizsai mozi létesítését. Kezdeményezi a Hunyadi téri sportpálya létrehozását.

1929    Három évig a Förhénci hegyközség elnöke. Megtörténik a hegyi utak és a gyepük rendbetétele, valamint az 1761-ben épült kápolna felújítása, az oltárkép festése Feke¬te László által.
1930    Intézkedik, hogy Kiskanizsa villanyhálózatát korszerűsítsék, az összes vezetékét cseréljék ki vörösrézre. így a lakásokba is bevezethették a villanyt, mert javult a teljesítmény.
1933    1938-ig a kiskanizsai templom gondnoka. 1939   Kezdeményezi a 20-as honvédek emlékművének létrehozását Nagykanizsán.
1940    Gyűjtést indít a kiskanizsai hősi emlékmű megvalósításához.A világháború miatt a pénz elértéktelenedik.
1940    Szolgálatot teljesít a katonaságnál 1944-ig. 1944  Augusztus végén leszerel.
1944    Szeptemberben találkozik dr. Símonfay Lajos polgármesterrel.
1945    A Nemzeti Bizottság tagja lesz. Megszervezi a Kisgazdapártot.A megrongált középületek rendbetétele érdekében tevékenykedik.Windisch Dénes polgármester vezetése alatt megszervezi a piac létesítését.
1948    Az Igazoló Bizottságban jogászként dolgozik.
1955    A Hazafias Népfront nagykanizsai elnöke.
1955    Létrehozza a 2. sz. Ügyvédi Munkaközösséget.
1959    Jogtanácsosa lesz a környékbeli termelőszövetkezeteknek.
1962    Elismerésben, kitüntetésben részesítik.
    —a Közalkalmazottak Szakszervezetének Központi Bizottságátol,
    —a Magyar Jogász szövetség Zala megyei csoportjától,
    —a Termelőszövetkezeti Tanácstól,
    —a Népfront Zala megyei Szervezetétől.
1964   Április 30-án nyugdíjba vonul.Részt vesz a Hazafias Népfront, a Honismereti kör és a Thúry György Múzeum munkájában.
1970   Április 4-én hasznos közéleti tevékenységéért megkapja a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet.
1978   Befejezi Eletem lépcsői című életrajzának harmadik részét.
1979   A kiskanizsai ragadványnevek című helytörténeti munkája megjelenik a Nagykanizsai honismereti füzetek sorozatban.


 

Forrás: dr. Fülöp György - Életem lépcsői című könyve